Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: nakládání, počet nalezených odkazů: 20

EMSEKO, spol. s r.o.
Společnost vznikla v květnu 1991. Zabývá se likvidací odpadů ve vlastní spalovně. dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Strojírenství a průmysl), Potravinářství, Služby jiné (obor Obchod), nakládání, likvidace, nebezpečných, obchodní, odpadů, činnost, odpady
REO, spol. s r.o.
Firma provozuje zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů převážně z polygrafického průmyslu. Zajišťuje poradenský servis v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti plnění povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, plnění povinností dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích . dále >>
Načítání... Doprava automobilová nákladní - přeprava vnitrostátní, Odpad - zpracování, odvoz, Obchodní činnost, odpady, služby, oblasti, nakládání, skartace
STEF RECYCLING a. s.
Hlavní činností firmy je obchod s odpady ze železa a barevných kovů. V této souvislosti nabízíme služby i v oblasti demontáží a likvidací průmyslových technologií, vysloužilých průmyslových kotelen. Druhým naším podnikateůským záměrem jsou ekologie a služby, které s tímto oborem souvisejí. Třetí činnost firmy je mezinárodní kamionová doprava. dále >>
Načítání... Doprava automobilová nákladní - přeprava mezistátní, Odpad - zpracování, odvoz, nakládání s odpady, odpady, nakládání, nebezpečnými
Agentura RES, s.r.o.
Společnost se specializuje na organizaci, ověřování a posuzování veřejných zakázek jak pro zadavatele tak i pro uchazeče. Poskytujeme také poradenské služby pro územní samosprávu, a to včetně kompletního právního servisu. Lektorská činnost a organizace školení z oblasti práva a veřejné správy. dále >>
Načítání... Vzdělávací instituce, Manažerské poradenství - kurzy, Poradenství - jiné, hlediska, uchazečů, veřejné, tvorba, společnosti, zakázky, realitní činnost, souladu
O S E X
Telekomunikace, Projekce, Kabelová TV. dále >>
Načítání... Servisní služby (obor IT a Telekomunikace), Projektová činnost - projekční služby, Kabelová televize, servis, výroba, montáž, nebezpečných, odpadů, rozvodů, kanálů, velkých
ING.IVAN MATĚJOVSKÝ Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce
Bezpečnost práce-Znalecká činnost (činnost soudního znalce)v oboru BOZP-Požární ochrana-Požární bezpečnost staveb- Kurzy a školení, rekvalifikace dále >>
Načítání... Projektová činnost - projekční služby, Poradenství - bezpečnost, Bezpečnost práce, činnostech, posudku, křovinořezů, základní, kategorizace, nakládání, požární ochrana, specializace
Ing. Dalibor Hamliš - WT&C
OSVČ podnikající dle zvláštních předpisů dále >>
Načítání... Poradenství - technické, Projektová činnost - technické kanceláře, Ekologie, Ekologické audity, auditor, ekologie, vybrané, technicko, nakládání, činnosti, poradenství, vodního
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.
Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je poradenská firma v oblasti ochrany osob, majetku a informací. V současné době poskytuje své služby 400 klientům, včetně řady orgánů státu a významných společností patřících do kritické infrastruktury. F.S.C. je držitelem potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení "Tajné" a certifikátu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro oblast poradenských služeb zaměřených na ochranu osob, majetku, informací a utajovaných skutečností. Zásadní konkurenční výhodou našich řešení je nezávislost. Ta spočívá především ve skutečnosti, že F.S.C. se zabývá pouze konzultačními, zpracovatelskými, projektovými činnostmi a quality monitoringem dodavatelů bezpečnostních služeb. Zaměstnanci společnosti nezajišťují žádné realizační činnosti v oblasti dodávek a servisu technického zabezpečení, HW a SW, ani ostrahy objektů a obdobné činnosti. dále >>
Načítání... Poradenství - bezpečnost, Počítače - systémy a sítě - poradenství, Poradenství - jiné, bezpečnostním, systémů, zařízení, látkami, úpravě, správy, řízení, nakládání
Ing. Přibyslava Tichotová - EKOTIP
Poradenství v ochraně životního prostředí. dále >>
Načítání... Ekologie, Ekologické audity, Poradenství - ekologické, Chemický průmysl - výrobci stavebních hmot, zdrojů, vydání, ochrana, odpadového, hospodářství, povolení, prostředí, látkami
ISES, s.r.o.
Našim zákazníkům nabízíme komplexní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a stavebně-manažerské služby při přípravě a realizaci ekologických staveb. Zajišťujeme zpracování investičních záměrů a studií, předrealizační přípravu, projektovou dokumentaci a samotné provedení díla v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny. dále >>
Načítání... Poradenství - ekologické, Ekologie, Ekologické audity, Poradenství - zavádění jakosti, rybníků, odpadů, kanalizací, nakládání, skládek, sanace, analýzy, ekologické audity
Pavel Jefimov
Technický poradce v oblasti nakládání s odpady. -poradenská činnost v dané oblasti, vypracování příslušných žádostí, hlášení a evidencí v dané oblasti. Vypracování POH původců i obcí a poradenská činnost při těchto pracech. Asistence u kontrol a inspekcí, zastupování původců odpadů v jednání s orgány veřejné a státní správy. dále >>
Načítání... Poradenství - jiné, Odpad - zpracování, odvoz, Poradenství - ekologické, evidence, odpadů, nakládání, žádostí, souhlas, hlášení, likvidace, vzniku
QEMS s. r. o.
Poradenská organizace se zaměřením na systémy managementu jakosti a environmentálního managementu dále >>
Načítání... Poradenství - ekologické, haccp, služby, vysoce, toxickými, nakládání, systémů, poskytujeme, jakosti
Laboratoř M O R A V A, spol. s r.o.
Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1266 především na úseku rozborů veškerých vod, ale také rozborů pro zemědělství a ekologii.Poradenství na úseku vodního hospodářaství, odp.hospodářství a agrochemie. dále >>
Načítání... Lékařské laboratoře, ordinace a kliniky, Ekologie, Ekologické audity, Odpad - zpracování, odvoz, technika aj, uvedených, zákona, nakládání, likvidace, poradenských, nepotřebných, rozboru
FEMME, spol. s r.o.
FEMME s.r.o. poskytuje kompletní služby v oblasti ekologie a odpadového hospodářství podnikům, podnikatelům, obcím, alei fyzickým osobám s celorepublikovou působností. Provádíme sanace starých ekologických žátěží, revize ADR cistren a zajiš»ujeme supervizní činnost pro FNM. V obci Bezděkov se nachází sběrný dvůr odpadů, čistírna odpadních vod, kompostárna, technické zázemí dopravy a administrativní zázemí. dále >>
Načítání... Obchodní činnost - poradenství, pronájem, oblasti, nakládku, kontrolní, vlastní, chemie, stavby, odstraňování
EKO - CHEM - Z, s.r.o.
Firma působí od roku 1993 v oblasti -Komplexní služby v nakládání s odpady,zpracování odpadních plastů,legislativa,chemie,ekologie,souvenýry,doprava dle ADR,prodej ekologickách výrobků dále >>
Načítání... Chemický průmysl - služby jiné, Ekologie, Ekologické audity, Odpad - zpracování, odvoz, vývoj, komplexní, zpracování, analytika, služby, drcení, doprava, zpracování plastů
HLADÍK, s.r.o.
HLADÍK - EKO TEAM Nakládání s odpady kategorie O, oprávněná osoba k převzetí odpadů dle zák. 185/2001 Sb., shromažďování, třídění, příprava odpadů k recyklaci, schválené Zařízení k využívání a odstraňování odpadů. dále >>
Načítání... Dopravní služby - služby jiné, Plasty, Odpad - zpracování, odvoz, komplexní, provozech, nakládání, hospodářství, služby, odpadového, přistavení, nakládka
IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
Akciová společnost založená v roce 1991, akcionáři. Marius Pedersen, Městská část Praha 8. dále >>
Načítání... Čištění, úklid, údržba, Odpad - zpracování, odvoz, nakládání, podnikání, údržba, odpady, komunikací, čištění, oblasti
Miloslav Odvárka - ODAS
dále >>
Načítání... Odpad - zpracování, odvoz, komplexní, odpady, nakládání, služby
AS-PO David Doležal
Požární ochrana, Chemické látky, Ekologie, BOZP, PZH - odborné zajištění služeb v těchto oblastech pro podnikající fyzické a právnické osoby dále >>
Načítání... Bezpečnost práce, Bezpečnost - jiné, Hasicí přístroje a protipožární bezpečnostní zařízení, systémů, služby, zdraví, zpracování, prostředí, odborné, legislativou, ochrana
ČITOR s.r.o.
provádění staveb, stavby hydrotechnické, meliorační a sanační, výstavba a čištění rybníků, přípravné práce pro stavby, polní a lesní cesty, nákladní autodoprava, odpady, dobývání bahna a rašeliny dále >>
Načítání... Stavební firmy - zemní práce, Doprava automobilová nákladní - služby jiné, Služby jiné (obor Stavebnictví), činnost, autodoprava, činnosti, nakládání, přípravné, staveb, provádění, rybníků